Askeri Bağlamda Liderin Etkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Künter, N. ve Gürbüz, S. (2014). Askeri Liderlik: Kavramlaştırma ve AskeriLiderin Etkinliğinin Ölçümüne İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Denemesi. 2. Örgütsel Davranış Kongresi Bildiriler Kitabı, 457-466, 07-08 Kasım 2014, Kayseri

Sorumlu Yazar: 
Nuri Künter
Geçerlik: 

Yapılan analiz ve inceleme sonucu ölçeği oluşturan maddeler arasındaki en düşük korelasyon değerinin r=0,41 olduğu görülmüştür Ölçeğin maddeleri arasındaki korelasyon değerleri incelendiğinde en küçük korelasyon değerinin (r=0,41) dahi orta derecede olduğu görülmüştür. Bu sonuç, Kline ve Şencan’ın benzeşim geçerlilik kriterlerinin sağlandığını göstermiştir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde ölçeğin benzeşim geçerliliğini sağladığı görülmektedir..

Güvenirlik: 

Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı ,94’tür.

1. Astlarını gösterdikleri performansa göre tarafsız biçimde değerlendirir.
2. Verdiği kararların ahlaki ve etik sonuçlarını göz önünde bulundurur.
3. Astlarına güvendiğini hissettirir.
4. Astının önceliklerine karşı duyarlıdır
5. Astını yetiştirmeye zaman ayırır.

Derecelendirme: 
1=askeri liderde bu özellik hiç bulunmamalı, 7=askeri liderde bu özellik tamamen bulunmalı
İletişim: