Uluslararası Düşme Etkinliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ulus, Y., Durmus, D., Akyol, Y., Terzi, Y., Bilgici, A., & Kuru, O. (2012). Reliability and validity of the Turkish version of the Falls Efficacy Scale International (FES-I) in community-dwelling older persons. Archives of Gerontology and Geriatrics, 54(3), 429-433.

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Ulus
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucu 16 maddenin iki faktör altında toplandığı görülmüştür. Bu faktörler toplam varyansın %62.5’ini açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.94’tür. Test-tekrar test sonucu kullanılan tüm alt ölçeklerin korelasyonu yüksek ve anlamlı bulunmuştur.

7.Merdivenlerden inmek ya da çıkmak

4.Duş almak

11.Kaygan bir zeminde yürümek

Derecelendirme: 
4’lü likert (1=Hiç, 4=Çok endişeli)
İletişim: