Aşk Yaşam Doyumu Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A., Yıldız, B. ve Akın, Ü. (2015). Aşk Yaşam Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, 4(14), 43-53.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 

Aşk Yaşam Doyumu Ölçeğinin yapı geçerliği için ölçeğin orijinal formunda bulunan faktörlerin doğrulanması amacıyla doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Elde edilen uyum indeksi değerleri (x²= 2.60, sd= 4, RMSEA= .000,CFI= 1.00, IFI= 1.00, GFI= 1.00, AGFI= .98,SRMR= .005) tek alt boyutlu aşk yaşam doyumu modelinin iyi uyum verdiğini göstermiştir.

modelinin iyi uyum verdiğini göstermiştir

Güvenirlik: 

Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı, ölçeğin tüm maddeleri için .83 olarak bulunmuştur

Tek boyut ve 5 madde

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Kesinlikle katılmıyorum – 7=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: