Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Büyüköztürk, Ş. (1997). Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeğinin geliştirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 12, 453-464.

Sorumlu Yazar: 
Şener Büyüköztürk
Geçerlik: 

Araştırmaya Yönelik Kaygı Ölçeği (AYKÖ)’nün içerik
geçerliğine sahip olup olmadığı incelenmiştir, içerik geçerliği,
ölçeğin ölçmek istediğini ölçüyor olabilmesi ile ilgili olup,
uzman görüşüne dayalı olarak açıklanabilmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Alpha güvenirlik katsayısı .93 gibi yüksek bir değer
bulunmuştur. Bu demektir ki ölçeğin iç tutarlılık düzeyi oldukça yüksektir.

Tek boyut ve 12 Madde: Mecbur kalmadıkça, araştırma yapmak istemem.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: