Anatomi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Dilber POLAT
Geçerlik: 

Çalışmada kullanılacak madde havuzu belirlenirken; Anatomi dersi okutan farklı bölümden (Hemşirelik, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği) gönüllü dördüncü sınıf öğrencilerinden 23 kişinin katıldığı bir gruba anatomi dersi ile ilgili duygu, düşünce ve davranışlar içeren birer kompozisyon yazmaları rica edilmiştir. Kompozisyonlar tahlil edilerek Anatomi dersine ilişkin ve tutumunu etkilediği düşünülen 34 cümle belirlenmiş ve bu ifadeler dil ve kapsam geçerliği için biri dil, ikisi alan eğitimcisi olmak üzere üç uzman görüşüne sunulmuştur. Maddelerin uyum katsayısını belirlemek amacı ile alan eğitimcisi uzmanlardan her bir maddeyi bu ölçeği temsil etmesi bağlamında 1-10 arasında puanlamaları istenmiştir. Hesaplanan Cohen Kappa katsayısı 0,79 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma sonunda 34 maddeden 7 tanesi dil ve kapsam geçerliği dışında kalması nedeniyle taslak ölçekten çıkarılmış 27 madde kalmıştır.

Güvenirlik: 

Söz konusu 27 madde daha önce Anatomi dersi okumuş olan Hemşirelik, Beden Eğitimi Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümlerindeki öğrencilerden 242 kişi katılmış, elde edilen veriler faktör analizine tabi tutulmuştur. Analiz sonunda bir madde, madde yük değeri 0,40’tan düşük olduğu, iki madde ise ayrışmamış (binişik) madde olduğu için ölçekten düşürülmüştür. Kalan 13’ü olumlu, 11’i olumsuz toplam 24 madde madde yük değeri 0,41 ile 0,79 arasında değişen dört alt boyuta yüklenmiştir. Aşağıda alt boyutlar ilgili maddeler ve güvenirlik düzeyleri sunulmuştur.

Ölçek Alt Boyutları, maddeleri ve güvenirlik katsayıları
Alt boyut Maddeler Güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha
1.Alt boyut: Anatomi dersine bağlılık M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M17, M23, M24 0,68
2.Alt boyut: Anatomi dersinde sergilenen olumlu ve olumsuz davranışlar M4, M11, M12, M22 0,77
3.Alt boyut: Anatomi dersine ilişkin ön yargılar M13, M14, M15, M16, 0,81
4.Alt boyut Anatomi dersinin gerekliliğine olan inanç M18, M19, M20, M21 0,79
Toplam Ölçek 0,75

Örnek bazı maddeler
1. Anatomi dersinin bir saatini bile kaçırsam üzülürüm
2. Anatomi dersi seçmeli olsaydı bile bu dersi alırdım.
11. Anatomi dersinde uykum gelir.
12. Anatomi dersine çalışırken sıkılırım.
13. Derste kullanılan materyallerden tiksinirim.
23. Anatomi ders saatinin daha fazla olması gerektiğine inanıyorum.

Derecelendirme: 
Ölçeğin derecelendirilmesi Ölçekten alınacak en düşük puan 24 en yüksek puan ise 120’dir. Ölçek 5’li Likert tipinde olup Olumlu maddeler; (M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M15, M17, M23, M24) (1) Hiçbir zaman (2) Nadiren (3) Bazen (4) Sık sık (5) Her zaman şeklinde derecelendirilirken, Olumsuz maddeler; (M4, M11, M12, M13, M14, M16, M18, M19, M20 M21, M22) (1) Her zaman (2) Sık sık (3) Bazen (4) Nadiren (5) Hiçbir zaman şeklinde derecelendirilmiştir.
İletişim: