Bilgi Teknolojisi Sınıflarının Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Topaloğlu, S. (2008). Bilgi teknolojisi sınıflarının kullanımına yönelik öğretmen tutumları: Adapazarı örneği (Yüksek lisans tezi). Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Songül TOPALOĞLU
Geçerlik: 

Hazırlanan anketin kapsam geçerliliği uzman görüşleri ile sağlanmıştır. Anketin yapı geçerliliğini belirlemek için SPSS 13 paket programında faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Anketin güvenirliği ise SPSS 13 paket programında güvenirlik testi ile test edilmiştir.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=tamamen katılmıyorum – 5=tamamen katılıyorum)