Atletizme Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Türksever-Güngör, S. (2018). Atletizme yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Manisa.

Sorumlu Yazar: 
SEVİNÇ TÜRKSEVER GÜNGÖR
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Açımlayıcı faktör analiziyle ölçeğin 14 madde ve iki faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi ile de doğrulanmıştır.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Ölçeğin α katsayısı ,794’tür. Mesafe kat etme eğilimi faktörü için α=,761, alet ve alan kullanma istekliliği faktörü için α= ,722 olarak hesaplanmıştır.

Ölçek 14 madde ve iki faktörden oluşmaktadır.
Mesafe kat etme eğilimi (9m): Koşmayı çok seviyorum.
Alan kullanma istekliliği (5m): Yüksek atlama ile ilgili yarışları izlemeyi seviyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle evet- 5= kesinlikle hayır)
İletişim: