Anatomi Öz-yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bahçeci, D. (2006). Anatomi dersinde portfolyo kullanmanın öğrencilerin bilişsel ve duyuşsal özellikleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Dilber POLAT
Geçerlik: 

Anatomi dersine ilişkin öz-yeterliği etkilediği düşünülen 35 madde oluşturulup yapı, kapsam ve dil geçerliği için biri Türkolog, ikisi alan eğitimcisi olmak üzere üç uzman görüşüne sunulmuştur. Geçerlik çalışması sonrasında bazı maddelerin ifadeleri değiştirilirken bazı maddeler tamamen çıkarılmış ve taslak ölçek 30 maddeye indirgenmiştir. 30 maddelik ölçeğin Cohen Kappa katsayısı 0,74 olarak hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Kalan maddeler (30 Madde) faktör analizine tabi tutulmuş, analiz sonunda madde yük değeri 0,40’tan düşük olan maddeler ve ayrışmamış (yük değerleri arasındaki fark 0,10’dan düşük olan) maddeler ölçekten düşürülerek üç alt boyuttan, altı tanesi olumsuz, 20’si olumlu ifadeden oluşan toplam 26 maddelik bir yapı oluşmuştur. Ölçeğin güvenirlik katsayısı Cronbach’s Alpha (α) 0,84 olarak hesaplanmıştır.

1.Alt boyut: Anatomide bilgi birikimine güven duygusu:M13, M14, M15, M16, M17, M18, M21, M22, M23, M24, M26
2.Alt boyut: Anatomi konusundaki uygulama becerisinin farkında olma: M5, M7, M8, M9, M19, M20, M25
3.Alt boyut: Anatomide teorik bilgiyi yaşam becerisine dönüştürme: M1, M2, M3, M4, M6, M10, M11, M12

Örnek bazı maddeler
M13. Anatomi bilgilerim sayesinde, vücudumdaki değişikliklerin nedenini bilirim.
M18. Anatomi dersinde öğrendiklerimi ders dışında başka arkadaşlarımla tartışırım.
M9. Anatomi bilgisi gerektiren bir durumla karşılaştığımda telaşa kapılırım.
M5. Anatomi bilgilerim kişiliğimde olumlu değişikler sağlamaktadır.
M22. Bir yerim ağrıdığında uyaranın hangi organımdan geldiğini bilirim
M23. Anatomi çalışırken kendime olan güvenimin azaldığını fark ederim.

Derecelendirme: 
Olumlu maddeler; (M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, M10, M11, M12, M13, M14, M17, M18, M19, M20, M24, M25, M26) (1) Hiçbir zaman (2) Nadiren (3) Bazen (4) Çoğu zaman (5) Her zaman şeklinde derecelendirilirken, Olumsuz maddeler; (M9, M15, M16, M21, M22, M23) (1) Her zaman (2) Çoğu zaman (3) Bazen (4) Nadiren (5) Hiçbir zaman şeklinde derecelendirilmiştir.
İletişim: