Algılanan Örgütsel Engel

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Koçak, D. (2019). Algilanan Örgütsel Engel Ölçeğinin Türkçe uyarlamasi ve işte kalma niyeti üzerindeki etkisi. Business & Management Studies: An International Journal, 7(1), 58-77.

Sorumlu Yazar: 
Daimi Koçak
Geçerlik: 

Algılanan örgütsel engel ölçeğinin yapı geçerliliğinin test edilmesine yönelik olarak
açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizinde her bir
maddeye ait faktör yükleri, özdeğerleri, açıklanan ve toplam varyans oranları, Kaise-MeyerOlkin
(KMO) ve Bartlett Küresellik Testi (Barlett’s Test of Sphericity) değerleri Tablo 1’de
verilmiştir. Ölçekte faktör yüklerinin 0,40 ve üzeri olması, KMO değerinin 0,60 üzeri olması
ve küresellik derecesinin anlamlılığında ise < 0,05 değeri referans alınmıştır (Kerse, 2017:291).

Güvenirlik: 

Algılanan örgütsel engel ölçeğinin güvenirliğini test etmek için yapılan analiz sonucunda her bir maddeye ait Cronbach Alpha değerinin birbirlerine çok yakın değerler olduğu (en yüksek 0,890; en düşük 0,862) dolayısıyla
ölçekten madde çıkarmaya gerek olmadığı söylenebilir. Ayrıca ölçeğin genel olarak Cronbach
Alpha değerinin yüksek seviyede olduğu (α=0,897), dolayısıyla ölçeğin güvenirliğinin yüksek
olduğu ifade edilebilir.

Kurumum mesleki hedeflerimi gerçekleştirmemi
engellemektedir.
Kurumum refah düzeyimi olumsuz yönde
etkilemektedir.
Kurumum verimli olmamı engellemektedir.
Kurumum kişisel hedeflerimi gerçekleştirmemi
engellemektedir
Başarıya ulaşmam kurumum tarafından
engellenmektedir

Derecelendirme: 
7”li Likert tipi ölçek (1-kesinlikle katılmıyorum, 4-ne katılıyorum ne katılmıyorum, 7- kesinlikle katılıyorum)
İletişim: