Algılanan Halo Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karakoç-Alatlı, B. (2012). Başarının değerlendirilmesinde Algılanan Halo Etkisi Ölçeği’nin geliştirilmesi (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Betül Karakoç Alatlo
Geçerlik: 

madde geçerlilikleri arasında yüksek korelasyonların olduğu ve tek bir genel faktörde güçlü faktör yüklerine sahip maddelerden oluşan bir test (Denklem 1’de bulunan v alt harfi) ve geçerli maddelerin olmadığı ve genel bir faktöre sahip olmayan bir test (Denklem 2’de bulunan i alt harfi) oluşturulmuştur

Güvenirlik: 

Ölçeğin bütününe ait Cronbach alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0.94, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise 0.83’dür.

32 madde ve 5 alt boyut
Aile Özellikleri
Ahlaki Özellikler
Fiziksel Özellikler
Kişilerarası İletişim
öğretmen puanları

Derecelendirme: 
3lü dereceledirme