Egzersizde Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Müftüler, M. (2016). Egzersizde algılanan özerklik desteği ölçeği: Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Human Sciences,13(1), 2158-2169. ve güvenirlik çalışması. doi:10.14687/ijhs.v13i1.3653

Sorumlu Yazar: 
Mine Müftüler
Geçerlik: 

Egzersizde Öğretmenden Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği (χ2/sd = 2.33, p≤ .05) ve Egzersizde Arkadaşlardan Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeğinin (χ2/sd =1.73, p ≤ .05) genel uyum indeksleri referans değerlere göre iyi uyum göstermiştir.
Egzersizde Öğretmenden Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği (RMSEA = .076) ve Egzersizde Arkadaşlardan Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeğinin (RMSEA = .072) yaklaşık hataların ortalama karekökü değerleri de referans değere göre iyi uyum göstermiştir.
Egzersizde Öğretmenden Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeğinin karşılaştırmalı uyum indeksleri (CFI= .978; NFI= .963) referans değerlere göre uygun bulunmuştur. Egzersizde Arkadaşlardan Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeğinin (CFI= .973) CFI değeri referans değere uygundur. Ancak NFI değeri ise .941 ile çok az bir farkla
referans değerlerin altında bulunmuştur.
Egzersizde Öğretmenden Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeği (SRMR = .035; GFI = .932) ve EgzersizdeArkadaşlardan Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeğinin (SRMR = .042; GFI = .920) mutlak uyum indeksleri referans değere yakın hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Egzersizde Öğretmenden Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeğinin Cronbach alfa değeri .96, Egzersizde Arkadaşlardan Kaynaklanan Algılanan Özerklik Desteği Ölçeğinin Cronbach alfa değeri ise .93 olarak hesaplanmıştır

Toplam 12 madde vardır.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1=tamamen katılmıyorum- 7= tamamen katılıyorum)
İletişim: