Algılanan Konteyner Taşımacılığı Hizmet Kalitesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuna, O. (1999). Örgütsel pazara yönelik hizmetlerde algılanan hizmet kalitesi, davranışsal niyetler ve müşteri özellikleri ilişkisi: Konteyner taşımacılığı hizmetleri üzerine bir araştırma (Doktora tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Okan Tuna
Geçerlik: 

Algılanan hizmet kalitesini ölçmek amacıyla meydana getirilen 34 parçalı ölçeğin, genel hizmet kalitesinin sorulduğu tek parçalı ölçek ile arasındaki Pearson korelasyon katsayısı .526 (.000 anlamlılık seviyesinde) olarak hesaplanmıştır. Bu iki ölçek arasındaki pozitif ve anlamlı korelasyon, algılanan konteyner taşımacılığı hizmet kalitesine yönelik ölçeğin yaklaşım geçerliliğinin olduğunu göstermektedir.

Güvenirlik: 

Yapılan analiz sonucunda, algılanan konteyner taşımacılığı hizmet kalitesi ölçeğinin Cronbach Alfa katsayısı .8493, Guttman Split-Half katsayısı ise .8452 olarak bulunmuştur. 12 numaralı değişkenin ölçekten silinmesi ise, Cronbach Alfa katsayısını .8498’e yükseltmektedir. Bu durumda, ölçeğin varyansı 263.4600, düzeltilmiş değişken-ölçek korelasyonu .8498 olmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= kesinlikle katılıyorum)
İletişim: