Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kara,F.M., Kazak, F.Z. ve Aşcı, F.H. (2018). Algılanan Öğretmen Geribildirim Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 29(2), 79-86.

Sorumlu Yazar: 
Feyza Meryem Kara
Geçerlik: 

Verilerin analizinde, yapı geçerliğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. Yapı geçerliğine ilişkin bulgular, orijinal ölçeğin dört faktör yapısı ile tutarlıdır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğin belirlenmesi için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı kullanılmıştır. Ölçeğin Cronbach alpha güvenirlik katsayılarının ise 0.69 ile 0.83, test-tekrar test güvenirlik katsayıları ise 0.70 ile 0.90 arasında değiştiği belirlenmiştir.

Derecelendirme: 
5’li Likert Tipi
İletişim: