Alay Edilme Algısı Ölçeği (AEAÖ)- Ergen Formu

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Topaloğlu, B. (2014). Alay edilme algısı ölçeği (AEAÖ) ergenler için geçerlik ve güvenirlik çalışması: Beden imajı ve kontrol kaybı ile ilişkisi (Yüksek lisans tezi, Okan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sorumlu Yazar: 
Begüm Topaloğlu
Geçerlik: 

Daha sonra AEAÖ’nin ölçüt bağıntılı geçerliğinin incelenmesi amacıyla ölçeğin ilişkili görülebileceği EDE-Q Yeme Ölçeği, Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) ve Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ile olan korelasyonlarına bakılmıştır. Orijinal çalışmada olduğu gibi iki alt ölçek için sıklık ve etki puanları hesaplanarak alay edilme sıklığı ve bu alaydan duygusal olarak etkilenme boyutu olmak üzere iki farklı puanlama yapılmıştır. Bu boyutlar; Kilo Odaklı Alay Edilme-Sıklık (KA-S), Kilo Odaklı Alay Edilme-Etki (KA-E), Beceri Odaklı Alay Edilme-Sıklık (BA-S) ve Beceri Odaklı Alay Edilme-Etki (BA-E)’dir.
Yeme Ölçeği’ nin Kısıtlayıcı Yeme, Yeme Kaygısı, Vücut Kaygısı, Kilo Kaygısı ve Tıkınırcasına Yeme alt ölçekleri, VAÖ toplam puanı ve Benlik Saygısı Ölçeği toplam puanı ile AEAÖ’nün 4 boyutu arasındaki ilişki incelenmiştir. Neredeyse tüm korelasyon katsayılarının anlamlı derece yüksek olduğu (p<0.05) tespit edilmiştir.

Güvenirlik: 

Alt ölçeklerin Cronbach α iç güvenirlik katsayıları oldukça yüksektir (KA, 0.86; BA, 0.81).

On bir maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
İletişim: