Alçakgönüllülük Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Akın, A., Gediksiz, E. ve Akın, U. (2012). Alçakgönüllülük Ölçeği’nin Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması.Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2 (2), 165-188.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi sonucu KMO örneklem uygunluk katsayısı .71.4, Barlett testi χ2 değeri 478,827 (p< .001, sd= 78) bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği için uygulanan doğrulayıcı faktör analizinde orijinal formla tutarlı olarak 13 maddenin dört boyutta uyum verdiği görülmüştür (x²=153.37, sd=56, RMSEA=.069, CFI=.91, IFI=.91, GFI=.94, SRMR=.080).

Güvenirlik: 

13 madde ve 4 alt boyut
Açıklık
Kendinden Vazgeçme
Alçakgönüllülükle kendini değerlendirme
Diğerlerine odaklanma

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: