Alana Özgü Risk Alma Ölçeği- Kısa Formu (DOSPERT-30)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinç, S. C. ve Yavaş-Tez, Ö. (2019). Alana Özgü Risk Alma Ölçeği- Kısa Formu’nun (DOSPERT-30) Türkçe
uyarlaması. Spor Bilimleri Dergisi, 30(3),107-120. https://doi.org/10.17644/sbd.471304

Sorumlu Yazar: 
Sırrı Cem DİNÇ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin iç tutarlılık katsayıları (Cronbach Alpha (α) etik .78, finansal .78, sağlık/güvenlik .76, rekreasyonel .78, sosyal .75, toplam ölçek .86) ve test-tekrar test güvenirlik (n=54, etik .46, finansal .67, sağlık/güvenlik .78, rekreasyonel .72, sosyal .34 ve toplam ölçek .78), ölçüm güvenirliği (t=1.288, p=.203, p>.05) olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
(1) Kesinlikle Hayır, (2) Muhtemelen Hayır, (3) Kısmen Hayır, (4) Kararsız, (5) Kısmen Evet, (6) Muhtemelen Evet, (7) Kesinlikle Evet
İletişim: