Çocuk- Ergen Alay Edilme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çankırı, B. (2016). Çocuk- Ergen Alay Edilme Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir.

Sorumlu Yazar: 
Banu Çankırı
Geçerlik: 

Doğrulayıcı ve açımlayıcı faktör analizleri ölçeğin 4 faktörlü yapıda olduğunu göstermiştir. Dört faktör tarafından açıklanan toplam varyans % 55,51’dir. Buna göre Faktör 1: toplam varyansın % 38,4’ünü, Faktör 2: % 4,95’ini, Faktör 3: % 5,78’ini, Faktör 4: % 6,36’sını açıklamaktadır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Kapsam Geçerlik İndeksi=0,87, Çocuk-ergenlerde alay edilme sıklığı madde puan ortalamaları ve korelasyon katsayılarının 0.34 ile 0.70 arasında değiştiği, çocuk-ergenlerde alay edilme davranışının ne kadar rahatsız ettiğine yönelik yöneltilen soruların madde puan ortalamaları ve korelasyon katsayılarının 0.38 ile 0.64 arasında değiştiği, Cronbach alfa katsayısı ise 0,925 olarak bulunduğu saptanmıştır. Dört haftalık test-tekrar test korelasyonu yüksektir (r=0,877).

32 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
4’lü likert
İletişim: