Akne Yaşam Kalite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuncayengin, Ö., Gürel, M.S. ve Şimşek, Z. (2010). Türkçe Akne Yaşam Kalite Ölçeği geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin akne şiddeti ile değişimi. Türkiye Klinikleri Journal of Dermatology, 20(3),117-125.

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Salih Gürel
Geçerlik: 

Yapı Geçerliliği: Ölçeğin yapı geçerliliğini değerlendirmek için 108 hastanın aldığı puanlara ana bileşenler faktör
analizi uygulandı, buna göre özdeğeri 1 ve faktör yükü 0.5’ten büyük olan maddeler ölçeğin son halinde yer aldı.

Güvenirlik: 

İç Tutarlılık Katsayısı: Geliştirilen ölçeğin Cronbach alfa katsayısının 0.93 ve 7-10 gün sonraki testtekrar test güvenilirliğinin yüksek düzeyde (r= 0.97) ve geçerli olduğu bulunmuştur

Ölçek 11 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)
İletişim: