Vitiligo Yaşam Kalite Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şenol,A. (2009). Vitiligo hastalarına yönelik yaşam kalite ölçeği geliştirme çalışması . (Tıpta Uzmanlık Tezi). Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Şenol
Geçerlik: 

İlk aşamada VYKÖ, DLQI (Dermatoloji Yaşam Kalite Ölçeği) ile karşılaştırılmıştır ve iki ölçek arasında korelasyon saptanmıştır (r=0,77, p<0,001). Hastaların özellikleri ile ölçek karşılaştırıldığında tutulum alanı ile anlamlı ilişki gösterilmiştir (p=0,015) ve hastanın hastalık şiddeti değerlendirmesi ile ölçek korele bulunmuştur (r=0,57, p<0,001). VYKÖ’ye faktör analizi uygulanmış ve sorular duygu, insan ilişkileri, kaygı, iş/okul hayatı, boş zaman faaliyetleri ve belirti isimleri altında 6 grupta toplanarak, ölçeğin yapı geçerliliği tamamlanmıştır.

Güvenirlik: 

iç tutarlılık 30 hasta üzerinde, sonra da 183 hastalık grupta, Cronbach alfa katsayısı ile değerlendirilmiştir (Cronbach
alfa=0,92 ve 0,91). Bu 30 hastaya uygulanan test-retest sonucunda ölçekler arasında korelasyon (r=0,86, p<0,001) saptanmış ve ölçek puanları arasında fark gösterilmemiştir.

25 madde ve 6 alt boyuttan oluşmaktadır.
Duygu (8 madde)
İnsan ilişkileri (4 madde)
Kaygı (4 madde)
İş/okul hayatı (3 madde)
Boş zaman (4 madde)
Belirti (2 madde)

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1=hiç – 4=çok fazla)
İletişim: