Kalite Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Bayer, N., ve Baykal, Ü. (2018). Sağlık Çalışanları Kalite Algı Ölçeğinin geliştirilmesi. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi 5(2), 86-99.

Sorumlu Yazar: 
Nükhet Bayer
Geçerlik: 

Yapı geçerliliğinin değerlendirmek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmış,
maddelerin faktör yüklerinin 0,40 ve 0,97 arasında olduğu bulunmuştur.
Yapılan uyum indeksleri sonuçları:
Ki-Kare Uyum Testi (Chi-Square Goodness, x2), 8171.15,
X2/sd=2.88
Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (Root Mean Square Error of Approximation, RMSEA)=0,067
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (Comparative Fıt Index, CFI)=0,96
Normlaştırılmamış Uyum İndeksi (Non-Normed Fit Index, NNFI)=0,96
Normlaştırılmış Uyum İndeksi (Normed Fit Index, NFI)=0,93
İyilik Uyum İndeksi (Goodness of Fit Index, GFI)=0,96, bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Güvenirlik açısından, iç tutarlılık
analizi olarak ölçek toplamının Cronbach alfa katsayısı 0,94 olarak bulunmuş, alt boyutların toplam puanlarının güvenirlik
katsayıları a=0,94 ile 0,78 arasında bulunmuştur.

Yönetim ve Liderlik
1. Hastane yönetimi, kalite geliştirme çabasında öncü ve itici güçtür.
İnsan Kaynakları Kullanımı
1. Hastanenin işe alım kuralları ve süreci kalite çalışmaları çerçevesinde oluşturulur.
Kalite Eğitimi
1. Hastanede kalite çalışmalarına yönelik eğitim ve oryantasyon yapılır.
Ölçme ve Değerlendirme
1. Sağlık çalışanlarının mesleki yenilikleri kullanmalarına olanak sağlanır
Kurum Yararı
1. Kalite çalışmaları hastanede bilimsel ve çağdaş hizmet sunumunu sağlar.
Çalışan Yararı
1. Kalite çalışmaları, sağlık çalışanlarının hizmet kalitesiyle ilgili tutum ve davranışlarını
değiştirir.
Hasta Yararı
1. Kalite çalışmaları hastaların uluslararası standartlarda hizmet almasını sağlar.

Derecelendirme: 
1- Kesinlikle katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kısmen katılıyorum, 4- Katılıyorum ve 5- Tamamen katılıyorum
İletişim: