Akış Yaşantısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Baş, A. U. (2019). Akış Yaşantıları Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması. I. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji (UBEST) Sempozyumu Tam Metin Kitabı içinde (s.1374-1379). İzmir, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Aslı Uz Baş
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin iki faktörlü yapısının mevcut veri seti ile doğrulandığını göstermiştir. Diğer yandan ölçeğin Türkçe formu, orijinal formundan farklı olarak 20 madde yerine 12 madde içermektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin alt ölçekler ve toplam ölçek için hesaplanan içsel tutarlılık güvenirlik katsayıları sırasıyla .92, .83 ve 91 olarak bulunmuştur.

Derecelendirme: 
İletişim: