Ekolojik Kurama Dayalı İşlevsel Okuryazarlık Yaşantısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özenç, E. ve Doğan, C. (2014). Ekolojik Kurama Dayalı İşlevsel Okuryazarlık Yaşantısı Ölçeği’nin (EKDİOYÖ) geliştirilmesi ve geçerlik güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(6), 2239-2258. doi:10.12738/estp.2014.6.1791

Sorumlu Yazar: 
Emine Gül Özenç
Geçerlik: 

Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği incelenmiş ve ekolojik kurama dayalı olarak birinci faktör okul, ikinci faktör aile, üçüncü faktör ise çevre olarak adlandırılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam Cronbach alpha değeri .86 okul faktörünün iç tutarlık katsayısının r = .836, çevre faktörünün iç tutarlık katsayısının r = .747, aile faktörünün iç tutarlık katsayısının r = .746 olduğu görülmektedir.

Ölçek 32 madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır.
Okul (14m)
Çevre (7m)
Aile (11m)

Derecelendirme: 
3’lü Likert
İletişim: