Flow Yaşantısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

İşigüzel, B., & Çam, S. (2014). Flow Yaşantısı Ölçeği Kısa Formunun Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Sciences, 11(2), 788-801. doi: 10.14687/ijhs.v11i2.2826

Sorumlu Yazar: 
Bahar İşigüzel
Geçerlik: 

Ölçeğin faktör yapısını belirlemek için yapılan Açıklayıcı Faktör Analizinde (AFA) örneklem yeterlilik katsayısı (KMO) değerinin .88 olduğu (χ²= 1036.19; p<.000) ve maddelerin ortak varyans değerlerinin de .26 ile .60 arasında değiştiği görülmüştür. Faktör analizi sonucunda öz değeri 1.00’den yüksek olan ve varyansın %44.06’sını açıklayan 2 faktörlü bir çözüme ulaşılmıştır. Aracın ölçüt bağıntılı geçerliliğini sınamak amacıyla, ölçek puanları cinsiyete göre karşılaştırılmış ve dönem sonu yabancı dil başarı puanları ile ölçek puanları arasındaki ilişkilere bakılmıştır. Sonuçta ölçek puanlarının cinsiyete göre farklılaşmadığı görülmekle birlikte, yabancı dil başarı puanlarının flow yaşantısı ile pozitif yünde (r=.21) ve kaygı ile negatif yönde (r=.34) düşük düzeyde anlamlı ilişkileri olduğu bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Flow yaşantısı boyutu için Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı .88, kaygı yaşantısı boyutu için .67 ve ölçeğin toplam puanı için iç tutarlık katsayısının .78 olduğu görülmüştür.

13 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
1= Hiç Katılmıyorum, 2= Katılmıyorum, 3= Kısmen Katılmıyorum, 4= Kararsızım, 5= Kısmen Katılıyorum, 6= Çoğunlukla Katılıyorum, 7= Tamamen Katılıyorum ifadeleri kullanılmıştır.
İletişim: