Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yandı, A. ve Köse, İ. A. (2013). Akademik ve Genel Benlik Algısı Envanteri’nin psikometrik özelliklerinin İncelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,13(2), 289-309.

Sorumlu Yazar: 
Alperen Yandı
Geçerlik: 

DFA sonuçlarına göre tüm maddelerin t değerlerinin .01 düzeyinde manidar olduğu görülmektedir.Maddelere ilişkin hata varyansları, faktör yükleri ve faktör korelasyonları da .05 düzeyinde manidardır.

Güvenirlik: 

AGBAE‘nin güvenirliğinin iki alt boyut haricinde yüksek olduğu tespit edilmiştir. Ancak saygı ve problem çözme boyutlarının ise güvenirliğinin orta düzeyde kaldığı görülmektedir. AGBAE‘nın α katsayısı .892 iken, alt boyutların α katsayıları .563 ve .954 arasında değişmektedir.

6 alt boyut ve 62 madde
Akademik(10m)
Duygusal(10m)
Matematik(10m)
Problem Çözme(10m)
Saygı(12m)
Sözel(10m)

Derecelendirme: 
İletişim: