Akademik Özyeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekici, G. (2012). Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43 , 174-185.

Sorumlu Yazar: 
Gülay Ekici
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliğine ilişkin bulgular faktör analiziyle belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin geneli için Cronbach alpha güvenilirlik katsayısı .86 olarak hesaplanmıştır.

3 alt boyut ve 33 madde
Sosyal statü boyutu (10) : Sınıf tartışmasına katılma.
Bilişsel uygulamalar boyutu (19) : Ders sırasında düzenli not tutma.
Teknik beceriler boyutu (4) : Bilgisayar kullanma.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= oldukça az – 5= oldukça fazla)
İletişim: