Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği (Gaming Disorder Scale-for Family)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yalçin Irmak, A., Çelikkalp, Ü., Özdemir Aydin, G., Metinoglu, M. (2021). Development and validation of the Gaming Disorder Scale–Family Form. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 59(11), 25–32. doi:10.3928/02793695-20210527-02.

Sorumlu Yazar: 
Aylin Yalçın Irmak
Geçerlik: 

Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği’nin madde-toplam puan korelasyonları r=0.67 ile r=0.81 arasında bulunmuştur. Korelasyon katsayıları istatistiksel olarak pozitif yönde ve ileri düzeyde anlamlı idi (p<0.001). Ölçeğin toplam Cronbach Alfa değeri α=0.963 bulundu.
Aile Temelli Oyun Bozukluğu Ölçeği’nin test-tekrar test güvenirliği, aynı katılımcı grubuna 3 hafta ara ile zaman içindeki puan kararlılığını değerlendirmek için iki kez uygulandı ve olumlu yönde (r=0.80), ileri düzeyde anlamlı ilişki bulundu (p<0.001). Ayrıca test tekrar test (test-retest) sonucunda elde edilen toplam ölçek puan ortalamaları t-testi ile karşılaştırıldığında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05).

Güvenirlik: 

Açımlayıcı Faktör Analizine (AFA) göre, tek boyuttan oluşan ölçek toplam varyansın %61.7’sini açıkladı ve faktör yükleri 0.706 ile 0.845 arasında değişti. Uyum indeksi değerleri x2=269.36, p=0.00, df= 135, CFI =0.98, RMSEA = 0.076, AGFI = 0.81, GFI = 0.85, SRMR = 0.059, x2/df ratio =1.99 bulundu ve iyi uyum modelini destekledi.

1. Dijital oyun oynamak için her fırsatı değerlendirir.
2. Sürekli bir sonraki oyunu ne zaman ve ne kadar oynayacağının hesabını/pazarlığını yapar
3. Oyun oynaması yasaklandığı/sonlandırıldığı zaman duygu durumunda değişimler (sinirli, kaygılı, hüzünlü vb.) olur.
4. Oyun oynaması yasaklandığı/sonlandırıldığı zaman bu yasağın kaldırılması için ısrarcı olur (zorlar, farklı yollar dener vb).
5. Oyun oynamak için harcadığı zamanı giderek arttırma eğilimindedir
6. Oyun oynamayı sonlandırması istendiğinde ‘oyunun en önemli yerindeyim biraz sonra bırakacağım’ söylemleri giderek artar/ tekrarlanır.
7. Oyun oynama süresi ve sıklığını azaltacağına dair kişilere verdiği sözü tutamaz.
8. Oyun oynamayı kontrol etmeye veya durdurmaya çalışsa bile başarısız olur.
9. Oyun oynamayı diğer aktivitelerden (arkadaşları ile oynama, resim yapma, kitap okuma vb.) daha çok tercih eder.
10. Oyun dışında başka faaliyetleri yaparken ilgisiz ve isteksiz davranır.
11. Yakın çevresindeki kişilerle (aile, arkadaş, öğrenmen vb.) sorunlar yaşamasına rağmen oyun oynamaya devam eder.
12. Psikolojik sağlık sorunları (agresyon, uyku, odaklanma problemleri, depresyon vb.) yaşamasına rağmen oyun oynamaya devam eder.
13. Oyun oynama süresi ve sıklığı ile ilgili yakın çevresindekilere yalan söyler.
14. Başka faaliyet yapacağını belirtmiş olmasına rağmen oyun oynar.
15. Olumsuz bir duygu durumdan (çaresizlik, suçluluk, kaygı vb.) kaçmak için oyun oynamayı tercih eder.
16. Olumsuz bir duygu durum ile karşılaştığında oyun oynamak onu geçici olarak rahatlatır.
17. Oyun oynaması nedeni ile sorumluluklarını ihmal eder.
18. Oyun ile meşguliyetin bir sonucu olarak önceki sahip olduğu fırsatları (kişilerarası ilişkileri, mesleki fırsatları, okul başarısı vb) riske atar veya kaybeder.

Derecelendirme: 
1-5 aralığında (1=hiçbir zaman, 5=her zaman) puanlanmaktadır
İletişim: 
PDF: