Blok Temelli Programlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Altun, A. ve Kasalak, İ. (2018). Blok Temelli Programlamaya İlişkin Öz-Yeterlik Algısı Ölçeği geliştirme çalışması: Scratch örneği. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8(1), 209-225.

Sorumlu Yazar: 
Arif Altun
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliliği için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanıldı.Doğrulayıcı faktör analizinde kurulan modelin iyilik uyumunun değerlendirilmesinde iyilik uyum indekslerinden AGFI, IFI, GFI, NNFI, NFI, CFI, RMSEA ve S-RMR değerleri esas alınmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenirlik çalışması için ölçeğin iç tutarlılık katsayısı (Cronbach alpha) hesaplanmıştır.Grupların çeşitli değişkenler açısından bağımlı değişken verileri üzerinden karşılaştırıldığı analizler için bağımsız- örneklem t testi uygulandı.

2 alt boyut 12 madde
Temel Programlama Kavramları ( 5 m ) :Sahnedeki karakteri istediğim hızda hareket ettirebilirim.
Karmaşık Programlama Kavramı ( 7 m ) :Bir oyunda istenilenler başarıldıkça ‘Puan’ veya ‘Skor’ değerinin arttığı veya azaldığı bir program hazırlayabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: