Aile Beslenme ve Fiziksel Aktivite Tarama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ekıcı, E., Ikıısık, H., Ankaralı, H., Manav, G., Colak, M. & Kozan, E. H. (2021). The validity and reliability of the Turkish version of the Family Nutrition and Physical Activity screening tool. Marmara Medical Journal, 34(3), 319-326. Dhttps://doi.org/10.5472/marumj.1009125

Sorumlu Yazar: 
Hatice İkiışık
Geçerlik: 

Ölçeğin içerik geçerliğinin(content validity) değerlendirilmesi konu ile ilgili akademisyenler tarafından yapıldı. Akademisyenlerden her bir ölçek maddesinin aile beslenme ve fiziksel aktivitesini ölçüp ölçmediğini ve ölçek maddelerin anlaşılırlığını 1 ile 4 puan arasında değerlendirmeleri istendi. Buna göre 1 “uygun değil”, 2 “uygun hâle getirilmesi gerekir”, 3 “uygun fakat ufak değişiklikler gerekir”, 4 “çok uygun” anlamında değerlendirildi. Madde-faktör ilişkisinin belirlenmesi için açıklayıcı faktör analizi, maddelerin ve alt boyutların ölçeğin özgün yapısını açıklama durumu doğrulayıcı faktör analizi ile hesaplanmıştır.

Güvenirlik: 

Güvenilirlik analizlerinde değişmezlik için aralıklı test-tekrar test yöntemi kullanıldı. İntraclass correlastion coefficient (ICC) katsayıları incelendiğinde 0.422 ile 0.925 arasında değiştiği ve orta düzeyden çok yüksek düzeyde test-retest güvenilirliğine sahip olduğu bulundu. Ölçeğin iç tutarlılığına ait Cronbach alfa katsayısı 0.724 olarak bulundu.

20 maddeden oluşmakta olup, dörtlü likert tipinde değerlendirilmektedir

Derecelendirme: 
1= asla -nredeyse hiç-4 =çok sık herzaman
İletişim: