Kadın Fiziksel Aktivite Öz-Değer Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yurtçiçek, S. (2014). Kadın fiziksel aktivite öz-değer ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul).

Sorumlu Yazar: 
Saliha Yurtçiçek
Geçerlik: 

Ölçeğin Türkçe versiyonunun dil geçerliği çeviri ve geri-çeviri tekniği kullanılarak yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek üzere açıklayıcı faktör analizi kullanılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre; orijinal ölçek ile Türkçe
versiyon alt ölçekleri benzer bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin Türkçe versiyonunun güvenirliğini değerlendirmek amacıyla iç tutarlık katsayısı ve madde analizi yöntemleri kullanılmıştır. Hem Cronbach alfa (0.91) hem de split half değeri (0.74) ölçeğin güvenilir olduğunu gösteren 0.70 değerinin üzerindedir. Ölçeğin alt boyutlarının Cronbach alfa değerleri 0.80 – 0.91 arasında bulunmuştur. Ölçeğin madde analizi sonuçlarında, ölçeğin maddeleri arasındaki korelasyonların hepsi anlamlı düzeyde yüksektir. Değişkenler arasında pozitif ilişki belirlenmiştir

Derecelendirme: 
İletişim: