Ağrı Yönetimi İle İlgili Hemşirelerin Bilgi Ve İnançlarının Değerlendirilmesi Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Üstkan, H. (1999). Ağrı yönetimi ile ilgili hemşirelerin bilgi ve inançlarının değerlendirilmesi (Doktora tezi).İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sorumlu Yazar: 
Hale Üstkan
Geçerlik: 

İçerik geçerliliğinde, ölçme aracında bulunan maddelerin ölçme aracına uygun ifadeler olup olmadığı uzman görüşüne göre saptanmıştır. Türkçeleştirilen ifadelerin içerik geçerliliği uzmanların görüşüne başvurulmuş, öneriler doğrultusunda gerekli değişiklikler yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliği, 17 hemşire üzerinde, test-retest korelasyon ve Kuder Richardson 20 güvenirliği ile test edilmiştir. Değerlendirme formundaki 52 soruya uygulanan test-retest korelasyonunda 28 soruda p<0.05 ve anlamlıdır. 24 soruda ise p<0.05 değerine yakın bulunmuştur. Analiz sonucunda, p değeri 0,05’den büyük bulunan ifadelerde değişiklik yapılmıştır. Formun Kuder Richardson 20 testinde alpha değeri 0.65 bulunmuştur. Bu sonuç istatistiki açıdan anlamlıdır.

Derecelendirme: