Problem Kurma ile ilgili Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kılıç, Ç. ve İncikabı, L. (2013, Ocak). Öğretmenlerin Problem Kurma İle İlgili Öz-Yeterlik İnançlarının Belirlenmesine Yönelik Ölçek geliştirme çalışması. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 35, 223-234..

Sorumlu Yazar: 
Çiğdem Kılıç
Geçerlik: 

Ölçeğin geçerliliği açımlayıcı faktör analiziyle bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Ölçeğe ait Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı .91, bileşenlere ait güvenirlik katsayıları sırasıyla .88, .85 ve .77 olarak bulunmuştur.

26 madde ve 3 alt boyut

Öğretim Yeterliği (9 m): Problem kurma sırasında öğrenciler herhangi bir sorunla karşılaştıklarında onları yönlendirebilirim.
Etkili Öğretim Yeterliği (9 m): Problem kurma çalışmaları sırasında günlük yaşam uygulamalarını da içeren çalışmalara yer vermekte zorlanırım.
Alan Bilgisi Yeterliği (6 m): Herhangi bir kaynağa gereksinim duymadan kendim problem kurdurabilirim.

Derecelendirme: 
5’’li derecelendirme (1= hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum
İletişim: