Genel ve Bilgi Teknolojileri ile İlgili Problem Çözme Becerileri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Varış, Z. (2008). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin bilgi teknolojileri okuryazarlık düzeyleri ve bunları kullanma durumlarının belirlenmesi (Yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Sorumlu Yazar: 
Zehra VARIŞ
Geçerlik: 

Kapsam geçerliği çalışması, geliştirilen “Uzman değerlendirme formu” aracılığıyla gerçekleştirilmiştir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirliğini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır.

problem çözme becerileri (6 madde)
iletişim ve metabilişsel beceriler (4 madde)
temel bilgi teknolojileri becerileri (6 madde)
analiz ve üretim becerileri (7 madde)
bilgi ve internet ile ilgili beceriler (12 madde)

Derecelendirme: 
6’LI Likert Tip ( 0= becerim yok – 5= güveniyorum )