Takım Sporlarında Görev Yapan Sporcuların Antrenörleri ile İlgili Karizmatik Liderlik Algılarının Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Çelik, V. O. (2013). Takım sporlarında görev yapan sporcuların antrenörleri ile ilgili karizmatik liderlik algılarının değerlendirilmesine yönelik bir ölçek geliştirme çalışması: Basketbol branşı örneği. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 4(2), 16-45.

Sorumlu Yazar: 
Veli Onur Çelik
Geçerlik: 

Ölçeğe ilişkin KMO değeri 0,775 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değer, örneklem büyüklüğünün yapılacak faktör analizi
için yeterli olduğunu göstermektedir. Verilerin faktör analizine uygunluğunu tespit eden Bartlett’s Sphericity testi ölçek için χ2= 2909,419 ve p < 0.001 bulunmuştur.

Güvenirlik: 

Karizmatik Liderlik Ölçeği’ni oluşturan faktörlerin içsel tutarlılığının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen Cronbach Alpha testi sonucunda boyutlara ilişkin şu değerler bulunmuştur. Oyuncuların İhtiyaçlarına Gösterilen İlgi = ,821, Antrenöre Duyulan Güven = ,772 Antipatik (Negatif) Algı = ,873, Etkileyicilik (Çekicilik) = ,735, Sıra dışı Kişilik Yapısı = ,848, Motive Etme = ,832, Etkili Konuşma Becerisi = ,765, Sıradışı Fiziksel Görünüş = ,779, Risk Alma = ,683 ve Değerlerine Sahip Çıkma = ,681. Gerçekleştirilen Cronbach Alpha testi sonucunda toplam ölçek alfa katsayısının ,955 olduğu tespit edilmiştir. Bu değerler dikkate alındığında, ölçeğin,ölçeğin içsel tutarlılığının yüksek olduğunu ve yapıya ait alt boyutların güvenilir olduğunu göstermektedir.

Toplam madde saysı 35’tir.
Örnek Maddeler:
Antrenörüm geleceğimle ilgili planlarımda bana yardımcı olur.
Antrenörüm sahada ne yaparsam yapayım, kenarda beni destekler.
Antrenörüm çoğu insan tarafından kendini beğenmiş olarak nitelendirilir.
Antrenörüm sahip olduğu değerler ile bana göre ortalama biri olarak nitelendirilemez.

Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum = 4, Katılıyorum = 3, Katılmıyorum = 2, Kesinlikle Katılmıyorum =1
İletişim: