Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinçer, D., Ekşi, H., Demirci, İ. ve Kardaş, S. (2015). Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Journal of Academic Social Science Studies, 39, 409-421. http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2965

Sorumlu Yazar: 
Duygu Dinçer
Geçerlik: 

Doğrulayıcı faktör analizleri uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ortaya koymuştur (x²/sd=2.522, CFI=.990, NNFI=.984, GFI=.985, AGFI=.945, IFI=.990, RFI=.959, RMR=.072, RMSEA=.073).

Güvenirlik: 

Güvenirliği test etmek üzere Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test katsayıları hesaplanmıştır. Acının Dönüştürücü Gücü Ölçeği’nin iç tutarlılık katsayısının .84, test-tekrar test korelasyon katsayının .75 olduğu saptanmıştır.

Tek boyut ve 5 madde
Mutluluğa ulaşmak için üzüntülere, güçlüklere ve talihsizliklere katlanmak gerekir.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1= Kesinlikle Katılmıyorum 7= Kesinlikle Katılıyorum)
İletişim: