A Psikolojik Yıldırma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tatar, A., Namlı, M., Özüdoğru, M., Uysal, A., Yeşilkanat, G., Bahadır, E., … Aydın, S. (2017). A Psikolojik Yıldırma Ölçeğinin geliştirilmesi ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. İşte Davranış Dergisi, 2(2), 79-88. DOI: 10.25203/idd.328590

Sorumlu Yazar: 
Arkun Tatar
Geçerlik: 

Yapı geçerliğini belirlemek amacıyla uygulanan Açımlayıcı Faktör Analizi sonucuna göre ölçek tek faktörlü yapı ile toplam varyansın %45,93’ünü açıklamıştır. Doğrulayıcı faktör analizi ile bu durum kesinleşmiştir.

Güvenirlik: 

Tüm formun 0,96 iç tutarlılık katsayısı gösterdiği görülmüştür. İki yarım test güvenirlik analiz sonuçlarına göre ise hem tek numaralı maddelerden oluşan birinci yarı için hem de hem de çift numaralı maddelerden oluşan ikinci yarı için Cronbach Alfa katsayısı 0,92, Spearman-Brown ve Guttman iki yarı güvenirlik katsayıları ise 0,95 olarak hesaplanmıştır. İki yarı arası korelasyon katsayısı ise 0,91 olarak belirlenmiştir.

Ölçek 30 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=hiç uygun değil – 5=çok uygun)
İletişim: