Okul Yöneticilerinin Yıldırma Davranışlarını Belirleme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldırım, G. (2010). İlköğretim okul ve sınıf öğretmenlerinin okul müdürleri tarafından yıldırma davranışlarına maruz kalma durumları (Kırklareli ili Örneği) (Yüksek Lisans tezi). Kırklareli Üniversitesi, Kırıklareli.

Sorumlu Yazar: 
Güldane Yıldırım
Geçerlik: 

OY-YDBÖ geliştirilirken literatüre ve uzmanlara başvurularak yedi alt boyuta ilişkin toplam 71 aday madde belirlenerek bir madde havuzu yapılandırılmıştır. Bu aday maddelerin kapsam geçerliklerini belirlemek için eğitim yönetimi ve
denetimi, ölçme değerlendirme, program geliştirme, Türkçe, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanlarından on üç uzmanın görüşü “gerekli”, “düzeltilmeli” ve “gereksiz” şeklinde elde edilerek değerlendirmeye alınmıştır. Uzman görüşleri her bir madde için kapsam geçerlik oranları hesaplanmıştır. Kapsam geçerlik oranları, Lawshe Tekniği gereği olarak; (“Gerekli” görüşünü belirten uzman sayısı/Toplam uzman sayısı)-1 şeklinde elde edilmiştir. Elde edilen değer, 0,05 yanılma düzeyinde Tablo 9‟da verilen minimum değerler ile karşılaştırılmış ve bu ölçüt değerlerden büyük olan maddeler ölçeğe alınmıştır.

Güvenirlik: 

1-Okul müdürünüz mesleki açıdan kendinizi göstermenizi engeller.
2-Yaptığınız iş, okul müdürünüz tarafından olumsuz eleştirilir.
3-Okul müdürünüz size geçersiz nedenlerle uyarı verir.
4-Okul müdürünüz yetkilerini kötüye kullanarak (sicil doldurma vb.) sizi sözlü olarak tehdit eder.
5-Okul müdürünüz yetkilerini kötüye kullanarak(sicil doldurma vb.) sizi yazılı olarak tehdit eder.
6- Okul müdürünüz yaptığınız olumlu işleri takdir etmez.
7-Okul müdürünüz size gerçekçi olmayan hedeflere ilişkin angarya işler verir.
8- Okul müdürünüz size verdiği işler için gerçekçi olmayan bitirme süresi verir.
9-Okul müdürünüz siz konuşurken sözünüzü kesme eğilimindedir.
10-Okul müdürünüz vücut diliyle veya imalarla kendisiyle iletişim kurmanızı engeller.

Derecelendirme: 
İletişim: