Psikolojik Yıldırma Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tayyar, S. (2008). İşletmelerde psikolojik yıldırma(mobbing) ve etkilerine yönelik bir araştırma (Yüksek lisans tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

Sorumlu Yazar: 
Selman TAYYAR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach’nın Alpha testi ile değişkenlerin içsel tutarlılığı (birleşme geçerliliği) test edilmiştir.

Derecelendirme: 
5’li likert tipi (1=kesinlikle hayır – 5=kesinlikle evet)
İletişim: