5 – 10 Yaş Grubu Çocuklarına Yönelik Çalışma Belleği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, Ç. (2016). 5 – 10 yaş grubu çocuklarına yönelik çalışma belleği ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 

Çalışma Belleği Ölçeği ve başarı puanları arasındaki
korelasyonlar orta ve düşük düzeyde olmakla birlikte manidardır. Ancak Mekansal
Ayırt Alt Ölçeği ile Anasınıfı Akademik Başarı Ölçeği arasındaki korelasyon manidar
bulunmamıştır. Bu durum ölçüt temelli geçerliğin manidar olduğunu da
göstermektedir.

Güvenirlik: 

Çalışma Belleği Ölçeğine ilişkin alt ölçekler için
Cronbach Alpha için katsayısı hesaplanmış ve bu değerlerin her iki denemde .66’nın
üzerinde olduğu görülmüştür. Çalışma Belleği ölçeğinin iç tutarlılık anlamında
güvenirlik düzeyinin orta ve yüksek olduğunu göstermektedir.

Derecelendirme: 
3’lü likert ( 1=Uygun 3 =Uygun Değil)