5-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Geometri ve Uzaysal Algı Testi (GUZAL-T)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

İvrendi, A., Erol, A., ve Atan, A. (2018). 5-6 yaş çocuklarına yönelik geometri ve uzaysal algı testinin geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal, 26(6), 1823-1833. doi: 10.24106/kefdergi.2097.

Sorumlu Yazar: 
Asiye İVRENDİ, Ahmet EROL, Abdullah ATAN
Geçerlik: 

GUZAL-T’ın madde ve test analizi çalışmaları ile ilgili bulgulara göre test maddelerinin madde güçlük değerleri (.16 ile .81 arasında) kolay, orta ve zor şeklinde bir dağılım göstermektedir. Maddelerin çocukların geometri ile ilgili becerilerini ne derece ayırt ettiğini belirlemek amacıyla testin her bir maddesi için en yüksek puanın %27’lik dilimi ile en düşük puanın %27’lik dilimi hesaplanmış ve testte kalan maddelerin ayırt edici olduğu belirlenmiştir (.29 ile .64 arasında). Madde ayırıcılık değeri aynı zamanda t testi ile kontrol edilmiş ve testin son halinde ilgili maddelerin p<.01 düzeyinde ayırt edici olduğu görülmüştür.

Güvenirlik: 

Testi arasında pozitif yönde anlamlı fakat düşük düzeyde bir ilişki göstermektedir. Standardize edilmiş ß katsayısı ve t değeri incelendiğinde Geometrik Şekil Tanıma Testinin GUZAL-T puanlarının anlamlı bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. Çalışmada testin güvenilirliği KR-20 (.84), Test Yarılama (.76) ve Guttman Lambda (.83 ile .97 arasında) güvenilirlik katsayılarının iyi düzeyde olduğu saptanmıştır. Testin alt boyutlarına yönelik olarak KR-20 güvenilirlik katsayısı .45 ile .73 arasında değişmektedir.

Derecelendirme: 
Doğru cevaplar 1, yanlış cevaplar ise 0 şeklinde kodlanmaktadır.
İletişim: