4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği (Anne Formu)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erol, A. ve İvrendi, A . (2018). 4-6 Yaş Çocuklarına Yönelik Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi (Anne Formu). Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 178-195.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet EROL
Geçerlik: 

Ölçeğin yapı geçerliği için eş zaman ölçüt geçerliği, açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) kullanılmıştır. AFA sonucu ölçeğin 20 madde ve 4 faktörden oluştuğunu ve toplam varyansın %61’nin açıklandığını göstermektedir. Faktörler dikkat, çalışma belleği, engelleyici kontrol–duygu ve engelleyici kontrol–davranış olarak isimlendirilmiştir. DFA sonucunda ise elde edilen yapının uyum indekslerinin yeterli düzeyde olduğu belirlenmiştir (χ2/sd=1.91, RMSEA=.07, SRMR=.07).

Güvenirlik: 

Ölçeğin toplam madde korelasyonları .36 ile .70 arasında değişmektedir. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısının .90, eş zaman geçerliğinin .84 ve test tekrar test güvenirliğinin .77 olduğu saptanmıştır. Bu bulgulardan hareketle, ölçeğin 4-6 yaş çocuklarının öz-düzenleme becerilerini anne görüşlerine dayalı olarak geçerli ve güvenir bir şekilde belirlemek için kullanılabileceği söylenebilir.

1 Olayları önceliğine göre sıralar.
2 Hedefe ulaşmak için aşama aşama gerekli düzenlemeleri yapar.
3 Verilen yönergeleri takip eder.
4 Konsantrasyonu toplayarak bir sorunu çözer.
5 Bir aktiviteyi veya etkinliği sonuna kadar sürdürür.
6 Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurar.
7 Yapılan planları hatırlar (“Yemekten sonra bahçeye çıkacağız” denildiğinde yemekten sonra bahçeye çıkılacağını hatırlaması gibi).
8 Eşyalarını koyması gereken yeri hatırlar.
9 Eşyalarını koyduğu yeri hatırlar.
10 Öğrendiklerini hatırlar (Öğrendiği bir şarkıyı hatırlaması gibi).
11 Bir görevi ya da etkinliği yapması için verilen yönergeleri hatırlar.
12 Duygu ve düşüncelerini rahatça ortaya koyar.
13 Kalabalık karşısında kendini ifade eder.
14 Başkalarının duygularının nedenlerini ve sonuçlarını söyler.
15 Kendisiyle ilgili olumlu şeyler söyler (Çok güzel bir resim çizdim gibi).
16 Kendini ortaya koyması gerektiği yerde sağlıklı şekilde ortaya koyar.
17 Gerginlik yaratacak bir durumda kendini kontrol eder.
18 Kızgınlığını kontrol etmek için farklı yollar kullanır.
19 İstekleri ile kurallar çeliştiğinde bile kurallara uyar.
20 Çok sevdiği bir oyuncağı izin almadan oynamaz.

Toplam 20 madde

Derecelendirme: 
5’li likert (1-Hiçbir Zaman, 2-Nadiren, 3-Bazen, 4- Çocuklukla, 5-Her Zaman)
İletişim: