Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Algı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Erensayin, E., Güler, Ç. ve Erensayin, E. (2019). Öğrencilerin Ters Yüz Öğrenme Yeterliklerine Yönelik Öğretmen Algı Ölçeği geçerlik ve güvenirliği. Ispec 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi Tam Metin Kitabı (s.400-404) içinde. Van, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Eren ERENSAYIN
Geçerlik: 

Ölçeğin kapsam geçerliliği tespit etmek için ölçekte yer alan her bir maddenin ölçülmek istenilen özellikleri ne derece ölçtüğünü, ölçülmek istenen alanı ne derece temsil ettiğini belirlemek için uzman görüşüne başvurulmuştur.
Ölçeklerin yapı geçerlikleri için elde edilen verilerle Açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin ortalama varyansı çıkarılarak (average variance extracted (AVE)), bileĢik güvenirlik (composite reliability (CR)) hesaplamaları yapılmıştır.
ölçeğin toplam puanlarının güvenirlik düzeyi iç tutarlılık anlamında güvenirlik göstergesi olan Cronbach‟s Alpha katsayısı ile test edilmiştir.
Değerler incelendiğinde bütün faktörlerdeki CR değerlinin 0.739 değerinin üstünde olduğu görülmektedir. Bu değerler bütün faktörlerin ve ölçeğin tamamının birleşik güvenirlik bakımından yeterli düzeyde hatta yüksek düzeyde olduğuna işaret etmektedir.

Ölçek 26 Maddeden Oluşmaktadır.
-Öğrencilerim, sınıf dışında kendi kendilerine öğrendiklerinde doğru öğrenmeler gerçekleştirebilir.

-Öğrencilerim, ders videolarını izlerken anında dönüt almasalar da doğru öğrenmeler gerçekleştirebilir.

-Daha esnek öğrenme zamanı (İstediği zaman diliminde) sunulduğunda öğrencilerim daha iyi öğrenebilir.

Derecelendirme: 
Bir “Hiç Uygun Değil” , iki ”Uygun Değil” , üç “Biraz Uygun Biraz Uygun değil” , dört “Uygun” , beş “Kesinlikle Uygun”
İletişim: