Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Arslan, A. (2012). Yükseköğretimde Türk Dili Dersine Karşı Tutum Ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi. 1 (3), 187-202

Sorumlu Yazar: 
Akif ARSLAN
Geçerlik: 

Yapılan çalışmalar sonucunda ölçeğin tüm maddelerinin Madde-Toplam puan korelasyonlarının p<0.01 önem düzeyinde anlamlı bulunduğu, ölçeğin Cronbach Alfa katsayısının 0,96 ve tüm maddelerin faktör yükünün 0,60’ın üstünde bulunduğu, ölçeğin ayırt ediciliğine ilişkin t değerlerinin tümünün anlamlı olduğu belirlenmiştir.

Güvenirlik: 

Çalışmanın son aşamasında ölçeğin geçerli ve güvenir olup olmadığını belirleyebilmek için SPSS 15.00 istatistik paket programı kullanılarak yedi faklı istatiksel analiz (Cronbach Alfa katsayısı, Kaiser-MeyerOlkin Örneklem Yeterliği analizi, Barlett’s Test of Sphericity analizi, ScreePlot grafiği, Faktör analizi, Korelasyon analizi, t testi) yapılmıştır.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: