Yükseköğretimde Sosyal Girişimcilik Yeterliliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Soba, M. & Yıldız, E., P. (2020). Adaptation of Social Entrepreneurship Competency Scale in Higher Education:
A Scale Adaptation Study. Pacific Business Review International,13(3), 96-104.

Sorumlu Yazar: 
Ezgi Pelin YILDIZ
Geçerlik: 

Ölçeğin uyarlama adımları tamamlandıktan sonra yapı ve kapsam geçerliliği için Meslek Yüksekokullarının farklı bölümlerinde okuyan öğrencilere uyarlanması tamamlanan form uygulanmış ve maddelere yönelik görüşler alınmıştır. Özetle pilot çalışma yapılmıştır. Bu bağlamda maddelerin alt amacı karşılayıp karşılamadığı ve genel olarak amaca hizmet etme durumları göz önünde bulundurulmuştur.
Ayrıca Görünüş ve kapsam geçerliliği için ölçek maddeleri 3 alan uzmanı, 1 psikolojik danışman ve 1 ölçme değerlendirme uzmanınca izlenmiş ve amaca uygunluk dönütü alınmıştır.

Güvenirlik: 

Ölçeğin güvenirlik çalışmasına ilişkin hem tüm maddelerin hem de alt boyut maddelerin Cronbach alfa değerleri test edilmiştir. Buna göre ;

* EFA, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testi için KMO genel değeri .93 olarak bulunmuştur. Değerin .70 üzeri olması sonucu faktör analizi yapılabileceği sonucuna varılmıştır. (Büyüköztürk, vd. 2018; Hutcheson ve Sofroniou, 1999).

Yenilikçi Özellikler Boyutu Örnek Maddeler

21. Girişimcilik konusunda potansiyelime inanıyorum.

22. Hedeflerime ulaşmada kendimi yeterli buluyorum.

23. İş fırsatları yaratabilip, onlardan yararlanabilirim.

24. Girişimci olabilmek için gerekli bilgilere erişim sağlayabilirim.

25. Henüz kimse keşfetmeden sorunlara etkili çözümler bulmaktan zevk alıyorum

26. Fırsatların problemlerden veya zor durumlardan çıkarılabileceğine inanıyorum.

27. Projeleri iyileştirmek için öneriler oluşturabilirim; buna katılıyorum.

28. İşbirlikli çalışmalarda diğer insanları koordine etmeyi severim.

29. Öngörülemeyen durumlarla başa çıkmak konusunda iyiyim.

30. Planlar değiştiğinde zorlanmadan doğaçlama çalışarak görevimi yaparım.

Derecelendirme: 
5’li Likert (Tamamen Katılıyorum, Katılıyorum, Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum)
İletişim: