Yükseköğretim Öğrencilerinin Girişimcilik Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Çelik, A. ve Solmaz, E. (2019).Bir ölçek uyarlama çalışması: Yükseköğretim öğrencilerinin girişimcilik yeterliliğinin değerlendirilmesi.13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu’nda sunulan bildiri.Kırşehir:A hi Evran Üniversitesi, Türkiye.

Sorumlu Yazar: 
Ebru Solmaz
Geçerlik: 

Ölçeğin orjinal yapısının Türkçe dilinde de aynı yapıyı koruyup korumadığı, başka bir deyişle yeni hedef kitleye uyumlu olup olmadığının analiz edilmesi için Doğrulayıcı Faktör Analizi yapılacaktır

Güvenirlik: 

Ölçeğin güveniliği için ise Cronbach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı hesaplanacak ve iki yarı test güvenirliği kullanılacaktır. Böylece literatüre girişimcilik yeterliliklerini ölçen, geçerlilik ve güvenirliği kanıtlanmış Türkçe bir ölçek kazandırılmış olacaktır.

Derecelendirme: