Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışları Ölçeği

Kaynak/Referans: 

Çoruk, A. ve Akçay, R. C. (2012). Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışları Ölçeği. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 81-94.

Sorumlu Yazar: 
Adil Çoruk
Geçerlik: 

Pilot uygulama sonucu elde edilen verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığını değerlendirmek amacıyla önce Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi yapılmıştır. Örneklemin faktör analizi için uygun olduğunu test eden KMO testi ölçüm değerinin 0,962, Bartlett testi ki kare değerinin ise 7732,427 (df=1081, p=.000) olduğu tespit edilmiştir. KMO değerinin 0,90 üzerinde olması veri setinin faktör analizi yapmak için mükemmel düzeyde uygun olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (Kalaycı, 2008). Ayrıca Bartlett testi sonucunda veri setinin faktör analizi için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Güvenirlik: 

Yönetim Süreçleri Açısından Yöneticilerin Duygu Yönetimi Davranışları Ölçeğinin güvenirlik değerini belirlemek için güvenirlik testi yapılmıştır ve ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik değerinin ,982 gibi oldukça yüksek düzeyde güvenilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Faktörlerin ayrı ayrı güvenirlik değerlerine bakıldığında ise; karar verme boyutunda ,894; planlama boyutunda ,882; iletişim boyutunda ,957; örgütleme boyutunda ,865; eşgüdümleme boyutunda ,836 ve değerlendirme boyutunda ise ,916 olarak belirlenmiştir. Bu değerler, ölçeğin boyutlarının da yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir.

6 alt boyut ve 40 madde
Karar Verme (5)
Planlama(6)
İletişim (14)
Örgütleme(6)
Eşgüdümleme(5)
Değerlendirme(4)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)