Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Konan, N., Demir, H.,ve Karakuş, M. (2015). Yönetici Hizmetkâr Liderlik Ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. Electronic International Journal of Education, Arts, and Science, 1 (1), 135-155.

Sorumlu Yazar: 
Hüsameddin Demir
Geçerlik: 

Faktör analizine başlanmadan önce veri setinin AFA için uygun olup olmadığı, örneklem büyüklüğünün yeterli olup olmadığı, Kaiser- Meyer- Olkin (KMO) ve Bartlett Sphericity testleri birinci aşamada yapıldı.

Güvenirlik: 

Güvenirlik analizleri için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .888 olarak bulundu. Bu da iç tutarlılık katsayısının mükemmel düzeyde olduğunu göstermektedir.

5 alt boyut 20 madde
Kişilerarası Destek ( 5 m ) : Okulda bulunanların morali düşükse bunu sormadan fark eder.
Topluluk Oluşturma ( 5 m ) : Okula ilişkin kararların topluma etkisini göz önünde bulundurur.
Fedakarlık ( 3 m ) : Okulda bulunanların ihtiyaçlarını karşılamak için şahsi menfaatlerini feda eder.
Eşit Olma ( 3 m ) : Kendi fikirlerinin tartışılmasını teşvik eder.
Ahlaksal bütünlük ( 4 m ) : Okulda bulunanlara güven telkin eder

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1= Hiçbir zaman – 5= Her zaman)
İletişim: