Hizmetkâr Liderlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Demirel, E. T., Yatkın, A., Düşükcan, M., Derin, N., Çakınberk, A. ve Güven, M. (2012). Yerel siyasetin liderleri olan Belediye Başkanlarına Yönelik Hizmetkâr Liderlik Ölçeği uyarlama çalışması. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 3(2), 67-83.

Sorumlu Yazar: 
Erkan T. Demirel
Geçerlik: 

Faktör analizi sonucunda 9 madde faktör yükleri 0,320’den küçük çıktığı için ölçekten çıkarılmıştır. Nihai olarak ulaşılan sonuçlara göre ölçek 4 faktörden oluşmaktadır. KMO değerinin 0,808 (p = 0,000) olması, faktör analizi açısından mükemmel kabul edilmektedir (Sipahi, 2008:80).

Güvenirlik: 

Ölçeğin açıklayabildiği toplam varyans %49,42’dir. Açıklanan varyansın yüksekliği, geliştirilen ölçeğin faktör yapısının gücü ile doğru orantılıdır. Çok faktörlü desenlerde, açıklanan varyansın %40 ile %60 arasında olması yeterli olarak kabul edilir (Çokluk vd., 2010:197). Bu durumda, ölçeğin faktör yapısının yeterli olduğu söylenebilir. Ölçeğin genelinin ve faktörlerin güvenilirlik katsayıları oldukça yüksektir.

19 madde ve 4 alt boyut
Güçlendirme(6)
Hizmet(5)
Vizyon(4)
Güven(4)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= hiçbir zaman – 5= her zaman)