Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Kahveci, H. ve Aypay, A. (2012). Hizmetkâr Örgütlerde Örgütsel Liderlik Değerlendirme Ölçeği: Türk Kültürüne Uyarlama, Dil Geçerliği ve Faktör Yapısının İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 19-42.

Sorumlu Yazar: 
Hakkı Kahveci
Geçerlik: 

Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda maddelerinin iki alt boyutta toplandığı, faktör yük değerlerinin de .606 ile .836 arasında olduğu görülmüştür. İki (2) alt boyutta toplanan ölçeğin toplam varyans miktarı % 64.99’dur.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alpha alt boyutlarda .96 ile .98 arasında iken; ölçeğin geneli için ise .98 olarak bulunmuştur. Ölçek madde-toplam korelasyonlarında elde edilen korelasyon katsayıları .51 ile .85 arasında, tüm maddelerde istatistiksel olarak anlamlıdır.

2 Alt Boyut
Hizmetkar Liderlik Davranışları
Okul Kültürü

Derecelendirme: 
5’li Likert(1=kesinlikle katılmıyorum – 5=kesinlikle katılıyorum)
İletişim: