Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıflar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Solak, N. ve Göregenli, M. (2009). Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıfl ar Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. Türk Psikoloji Yazıları, 12(24), 72-89.

Sorumlu Yazar: 
Melek Göregenli
Geçerlik: 

YİNA Ölçeği’nin alt boyutlarının yoksullara yardım politikalarıyla ilgili tutumlar ve kişisel adil dünya inancı ile ilişkisi Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon katsayısı kullanılarak incelenmiş ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Araştırmanın beklentileri doğrultusunda, yoksullara yardım politikalarıyla ilgili olumlu tutumların bireyci atıflarla negatif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ( r = -.34, n = 542, p < .001) buna karşılık, yapısal atıflarla pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı ( r = .13, n = 542, p < .01) bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ayrıca yoksullara yardım politikalarıyla ilgili olumlu tutumların kaderci-ailesel atıflarla ilişkisinin negatif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı olduğu da saptanmıştır (r = -.12, n = 544, p < .05). Yine araştırmanın beklentileriyle tutarlı olarak, kişisel adil dünya inancının bireyci atıflarla pozitif yönde (r = .24, n = 558, p < .001) ve yapısal atıflarla negatif yönde (r = -.10, n = 558, p < .05) bir ilişkisi gözlenmiştir. Kişisel adil dünya inancının kaderciailesel atıflarla ilişkisinin ise istatistiksel açıdan anlamsız olduğu bulunmuştur (r = .03, n = 561, p > .05).

Güvenirlik: 

Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıfar Ölçeği’nin alt ölçeklerinin güvenirliği için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısına bakılmıştır. Testin tamamından alınan tek bir toplam puan elde edilemediğinden, ölçeğin bütünü için Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı hesaplanmamıştır. Bu değerin Bireyci Atıflar alt ölçeği için .91, Yapısal Atıflar alt ölçeği için .91 ve KaderciAilesel Atıflar alt ölçeği için .69 olduğu bulunmuştur. Söz konusu sonuçlar YİNA alt ölçeklerinin iç tutarlığının tatmin edici olduğuna işaret etmiştir. YİNA Ölçeği’nin alt ölçeklerine madde analizi uygulanmış ve Bireyci Atıflar alt ölçeği maddelerinin toplam puanla olan korelasyonlarının .32 ve .74, Yapısal Atıflar alt ölçeğinin .31 ve .62, Kaderci-Ailesel Atıflar alt ölçeğinin ise .32 ve .46 arasında değiştiği bulunmuştur. Sonuçlar tüm maddelerin ayırt edici özelliğe sahip olduğuna işaret etmiştir.

3 Alt Boyut ve 57 Madde
Yapısal Atıflar (33 m): Yabancı ülkeler tarafından sömürülme
Bireyci Atıflar 15 m): Yoksulların hırslı olmaması
Ailesel Atıflar (9 m): Yoksullara miras kalmaması

Derecelendirme: 
5’li Likert (1 = Hiç önemli olmayan bir neden; 5 = Çok önemli bir neden)
İletişim: