Müfettişlere İlişkin Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Sünbül, Ö. ve İnandı, Y. (2005). İlköğretim ve lise öğretmenlerinin, ilköğretim ve bakanlık müfettişlerine ilişkin tutumlarını belirlemeye yönelik ölçek geliştirme çalışması. Mersin Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi,1(2), 214-226.

Sorumlu Yazar: 
Önder Sünbül
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin iç tutarlılık katsayıları .78 ile .89 arasında değişmektedir. Ölçeğin toplam puanının iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur. Ölçeğin düzeltilmiş madde toplam puan korelasyon katsayılarının, .636 ile .923 arasında değiştiği görülmüştür.

3 alt boyut ve 20 madde
Rehberlik (9 m) : Müfettişlerin bana yaptığı eleştirileri yapıcı buluyorum.
Olumlu Duygular (5 m) : Müfettişleri değerli insanlar olarak görüyorum.
Teftiş (6 m) : Müfettişler, hak ettiğim sicil notunu verirler.

Derecelendirme: 
5’li Likert ( 1=hiç katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: